Semináře a přednášky

Úvodní strana / Metodické materiály / Semináře a přednášky / 1.seminář pro tenisové rodiče - obsah

1.seminář pro tenisové rodiče - obsah

zatím vkládám pouze pracovní verzi - prezentace převedena do wordu jako osnova...není to moc reprezentativní, ale zjistím, zda to půjde nahrát ve finální podobě...

 

žTENISOVÁ PŘÍPRAVA OD POČÁTKU K PERSPEKTIVNÍ ÚROVNI V DOROSTENECKÉM VĚKU
 
ž1.SEMINÁŘ PRO TENISOVÉ RODIČE
 
ž PRŮVODCE VÝCHOVOU BUDOUCÍHO SPORTOVCE OD PŘEDŠKOLNÍHO DO POČÁTKU DOROSTENECKÉHO VĚKU
Úvod:
             Proč a jak ovlivňuje znalost problematiky rodiči výsledné šance dětí dosáhnout výkonnostního maxima
             Na základě čeho se rozhodnout jaký sport dítěti vybrat
             Výběr trenéra, komunikace a její důležitost v celkovém kontextu, role rodiče
 
Hlavní část:
             Talent
             Kdy a proč se rozhodovat o jakou výkonnostní úroveň v budoucnu usilovat
             Koncept tréninku odpovídající optimálnímu vývoji dítěte vs. raná specializace (Richard Schoenborn) a důsledky z toho vyplývající
             Metodická doporučení ITF pro koncept přípravy v dětském a juniorském věku u ambiciózních hráčů
             Konfrontace těchto systémů s konceptem ČTS
             diskuse
 
 
 
 
 
 
žTENIS
TŘETÍ NEJNÁROČNĚJŠÍ SPORT Z HLEDISKA KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ (krasobruslení, gymnastické sporty)
q JAKO INDIVIDUÁLNÍ SPORT VELMI PSYCHICKY NÁROČNÝ (vysoká odolnost vůči stresu, Perič, 2006)
q RYCHLÝ VÝVOJ HRY V POSLEDNÍCH LETECH = REVOLUČNÍ ZMĚNY V KONCEPTU PŘÍPRAVY DĚTÍ A JUNIORŮ (nutnost plánování a systematizace)
VĚTŠÍ NÁROKY NA KVALITU PŘÍPRAVY V DĚTSKÉM VĚKU
 
ž
1.Proč a jak ovlivňuje znalost problematiky výsledné šance dětí dosáhnout výkonnostního maxima
ž Reálnější náhled na tréninkový proces
ž Nereálné požadavky
ž Nepodceňujte stres a tlak vzniklý soutěžním prostředím
ž Pomoc dětem tento stres tlumit
ž ….tenis je jen sport….
ž Rodič sportovec vs. rodič nesportovec (tenista vs. netenista)
ž Nesrovnávejte děti (projevy individuality)
ž Přeceňování úspěchu/neúspěchu
ž Falešná motivace
ž Pozitivní vztah
ž Podpora ve vztahu ke sportu
 
 
 
 
 
ž
2.Na základě čeho se rozhodnout jaký sport dítěti vybrat
 
Kdy začít s tréninkem
Důležité součásti přípravy v jejích počátcích
Čím pomoci v předškolním věku
Doplňkové sporty a aktivity („pohybový transfer“, „banka pohybových vzorců“)
Kombinace více sportů (pozor na vlastní ambice!!!)
Rozdíly mezi individuálními a kolektivními sporty (herní přístup v kolektivních sportech, menší psychická náročnost, vliv kolektivu, tréninkový objem, porovnání systému soutěží)
ž
3.Výběr trenéra, komunikace a její důležitost v celkovém kontextu přípravy
Kritéria výběru trenéra(praxe, vzdělání, úspěchy, etický kodex, osobnost)
 
Vztah rodič vs.trenér (otevřenost, společné cíle, vzájemná tolerance, spolupráce)
 
Zásady komunikace – spolupráce na tréninkovém plánu
                                                     - četnost a obsah tréninku
                                                            - rodina a tenis (dovolené…)
                                                     - chyba sebeprojekce
                                                     - změny v komunikaci v závislosti na věku a úrovni
                                                     - úroveň a kvalita komunikace
                                                     - pravidelnost
                                                     - otevřenost
 
                                                             
žHLAVNÍ ČÁST
ž1. TALENT
v Vliv na počátek přípravy (motorické učení, motorická docilita)
v Druhy:
§   Motorický(chybně považován za jediný určující parametr, bez něj však nemožné dosáhnout větších úspěchů, koordinační schopnosti)
§   Mentální(pro tenis nejvýznamnější)
§   Somatotip(čím lepší úroveň, tím významnější)
 
v Nejméně dědičné – mentální schopnosti a koordinace
v Vliv prostředí a výchovy na talent („Některé studie uvádí, že asi 63% tlaku vyvíjeného na dítě mají „na svědomí“ rodiče“, Perič, 2006, sociální skupina)
v Hlavní ukazatel budoucích šancí uspět
v Biologický věk a jeho vztah k talentu (biologická akcelerace/retardace)
 
 
 
2. Kdy a proč se rozhodovat o jakou výkonnostní úroveň v budoucnu usilovat
ž Porovnání s národní úrovní (orientační)
ž Mentální a fyzické předpoklady
ž „zapálení“
ž Rekreační/vrcholový tenis; doplněk/hlavní sport
ž Kdy do velkého klubu? Jaké ne/výhody přestup přinese? Jaké očekávat podmínky? (výsledky v ml., st.ž.)
ž Věk 12 – 14 let rozhodující v budoucím kontextu
ž Nelze spoléhat na mentální vlastnosti, které dítě nemůže mít mnohdy rozvinuté (uvědomělost, volní vlstnosti, aspirace, perzistence, dlouhodobá cílevědomost)…vždy je třeba pomáhat…
ž Zásadní změna v prostředcích, objemu i významu přípravy (Dent, 1994)…viz.komplexní tren.koncept (doplňkové činnosti – vyrovnávací a kompenzační cvičení, plavání, regenerace)
ž Neopomenout skloubení: škola-sport-volný čas (pozor:často se nedoceňuje!)
 
 
 
ž3.Metodická doporučení ITF         pro koncept tréninku v dětském a juniorském věku u ambiciózních hráčů
 
 
ž4.Koncepce tréninku odpovídající vývoji dítěte vs.raná specializace (Richard Schoenborn)
aneb „dítě není malý dospělý“
 
Koncept odpovídající vývoji
ü Včasný rozvoj koordinačních a rychlostních schopností
ü Vytvoření co nejširší zásobárny pohybů – pohybová zkušenost – pozitivní vliv na speciální požadavky specializace
ü Rozvoj všeobecné všestrannosti
ü Rozvoj specializované všestrannosti
 
 
Raná specializace
Předčasné vyčerpání adaptačních podnětů (teorie adaptace)
Komplikace správného fyziologického rozvoje
Neadekvátní zátěž
Nepřiměřený psychický tlak
Stagnace výkonnosti (první a druhá)
Přesycení sportem
Absence pohybového transferu
Syndrom vyhoření (Burn-out)
ž5.Konfrontace předchozího s konceptem přípravy dětí a mládeže ČTS
ž Chybí ucelenější (programový) systém vzdělávání (metodická komise ČTS)
ž Chybí speciální literatura pro tenisové rodiče (mnoho zbytečných individuálních „pokusů“ o vlastní systém přípravy vedoucích k předčasnému konci kariéry)
ž Finanční náročnost závodního tenisu větší – tím zřejmá selekce mezi potencionálními adepty (talenty)
ž Kroky metodické komise v oblasti dětského tenisu nešťastné (posouvání hranice počátku velké psychické zátěže, BH, mladší/starší dorost)
ž Snaha o předčasnou maximalizaci výkonnostní úrovně v dětském věku (Burn-out)
ž Podpora velmi malého počtu eventuelních talentů
ž V mnohým případech koncepčně špatná práce TSM (co nabízejí?)
ž Turnajový kalendář (bez omezení, zbytečné množství turnajů, těžká orientace v plánování)
 
žZávěr
     Průzkum ukázal, že podpora a zájem rodičů o tenisové krůčky svých dětí je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících setrvání dětí u tenisu. Přirozený psychický a fyzický stres soutěžního a konkurenčního prostředí v tenisu je dostatečným negativním faktorem, který bezprostředně ovlivňuje motivaci a výkonnost. Proto by rodič měl zastupovat kladnou a pozitivní stranu celého systému. Měl by být nápomocen v nejtěžších chvílích. Bohužel stejný průzkum také prokázal, že většina negativních vlivů působících na mladé tenisty pochází právě ze strany rodičů. Protože rodič je jednoznačně jedním z nejdůležitějších článků celého řetězce, je třeba, aby byl co nejlépe obeznámen se svojí rolí a byl připraven ji plnit co nejlepším způsobem. Tento seminář byl prvním koncepčně připraveným pokusem situaci a pozici „tenisového rodiče“ objasnit….doufám, že úspěšně
 
žLiteratura a další zdroje informací
žBURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005
žCRESPO, M., MILEY, D. Tenisový trenérský manuál 1.stupně. Olomouc: FTK UP, 2000
žCRESPO, M., MILEY, D. Tenisový trenérský manuál 2.stupně. Olomouc: FTK UP, 2001
žDOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002
žDOVALIL, J. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním tréninku. Praha: Olympia, 1986
žDTB Tennislehrplan 1 u. 2, BLV 1995 u.1996
žFEJTEK, J., MAZUROVOVÁ, Z. Předsportovní příprava. Praha: Olympia, 1990
žGROSSER, M., KRAFT, H., SCHÖNBORN, R. Schnelligkeitstraininkg im Tenis. Sindelfingen: Sportverlag Schmidt & Dreisilker, 1998
žHAVLÍČKOVÁ, L. & kol. Fyziologie tělesné zátěže I. Praha: Karolinum, 2004
žHEINZEL, A., KOCH, P., STRAKERJAHN, U. Koordinationstraining im Tenis. Sindelfingen: Sportverlag Schmidt & Dreisilker, 1997
žJANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Pb tisk, 2007
žKOS, B. Zábavná cvičení. Praha: Olympia, 1992
žKREUZER, M. Das Training der sportmotorischen Fähigkeiten. Studienbegleitende Arbeit, 1996
žKRIŠTOFIČ, J. Kondiční cvičení. Praha: Grada, 2007
žLEKIČ, M. Učebnice tenisu. Praha:1997
žMETODICKÁ KOMISE ČTS. Manuál pro trénink minitenisu. Praha, 2006
žMETODICKÁ KOMISE ČTS. Učební texty pro trenéry II .a III. třídy. Praha, 1992
žPERIČ, T. Výběr sportovních talentů. Praha: Grada Publishing, 2006
žPERIČ, T., Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, 2004
žSCHÖNBORN, R. Moderní výuka tenisové techniky. Nakladatelství Ladislav Hrubý, 2006
žSCHÖNBORN, R. Optimales Tennistraining. Spita Verlag, 2006
žSCHÖNBORN, R. Optimální tenisový trénink. Olomouc: Vydavatelství UP, 2008
žSCHÖNBORN, R. Tennis Techniktraining. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1998
žSCHÖNBORN, R. Training im Kinder und Jugendtennis. Aachen: Mayer & Mayer Verlag, 2001, 2.überarbeitete Auflage 2008
žSTOJAN, S. Moderní tenis. Praha: ATOS, 1991
žSTOJAN, S., BRABENEC, J. Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, 1999
žVAVERKA, F., ČERNOŠEK, M. Základní tělesné rozměry a tenis. Olomouc: FTK UP, 2007
žWeineck, J. Optimales Training. Balingen: Spita Verlag, 2004
žZHÁNĚL, J., ZLESÁK, F. Koordinační schopnosti v tenise. Olomouc: FTK UP, 2001
žGrosser, M., Schoenborn R. Závodní tenis pro děti a mladé hráče. Nakladatelství Ladislav Hrubý, 2008 
žCrespo, M., Miley, D. Jak být lepším tenisovým rodičem. ITF Ltd, 1999
žLiteratura a další zdroje informací
žInternet: videa, články, videoanalýzy atd…
žnepřeberné množství informací
žwww.YouTube.com
žwww.Protennis.cz
žwww.catt.cz
žwww.icoach.com
 
 
 
žKONTAKT
 
E-mail: jirka.rosol@post.cz
 
www.tennisteam.cz
 
27.9.2017