Semináře a přednášky

Úvodní strana / Metodické materiály / Semináře a přednášky / Seminář Praha - Golf Hostivař

Seminář Praha - Golf Hostivař

Téma: Výuka techniky v kategorii babytenis a mladší žáci (7-12let)

Seminář 22.11.2014

Pořádá: Ladislav Hrubý

Přednášející: Mgr.Jiří Rosol

Místo: Golf Hostivař

 

Téma: Technika, základní uzlové body pro kategorie babytenis, žáci

 

Úvod:

 • Ve vývoji talentovaného hráče hraje technika zásadní roli – příprava na optimální vzestupnou výkonnostní cestu
 • Optimální technika = možnost dosáhnout osobního výkonnostního maxima
 • Paradox: šikovné dítě se naučí snadno cokoliv, tedy i špatnou techniku!!!
 • Technické korekce v pozdějším věku = problém (psychické dopady, omezení tréninku, utkání, náročné na diagnostiku, volbu metod, motorickou docilitu atd.)
 • Teorie motorického učení: základ pro pochopení učení úderové techniky (fáze generalizace, diferenciace, automatizace…10min – 6 hodin trvá zvládnutí nové pohybové dovednosti, paměťové stopy=engramy)
 • Úder je fcí držení (z toho vyplívá v návaznosti efektivita úderu i taktiky)
 • Vnitřní představa o pohybové struktuře (jak dítě vnímá daný pohyb), závisí na mnoha faktorech (kvalita CNS, úroveň koordinačních schopností atd.), nemusí a často nekoreluje s reálným provedením
 • Druhy motorického učení:
  • imitační – vidím, dělám
  • instrukční – slyším, dělám (již znát cviky a názvosloví)
  • zpětnovazební – učení se z chyb (dobré je video)
  • problémové – hledání řešení (jaký prvek použít ke spojení s jiným, jaká technika bude nejlepší)
  • ideomotorické – v představách
 • Fce pohybu je značně určována jejich zařazením do „překrývajících se akčních souvislostí“ (Nitsch, Munzert, 1991)..z toho plyne nutnost komplexního tréninku v pohybu
 • Biomechanické principy:
 1. Rovnováha (dynamická)
 2. Setrvačnost (v pohybu těla/jednotlivých segmentů-paže)
 3. Opačná síla (využití podložky)
 4. Hybnost (lineární/úhlová)
 5. Elastická energie (přednapětí ve svalech, sumace kloubních sil)
 6. Koordinační řetězec (postupná souhra jednotlivých částí těla při úderu)

 

 • Proměny techniky od mini po žákovskou kategorii:
  • Mini 5-6 let – krátké průběhy, základ držení polozápadní forhendové a kontinentální na všechny ostatní údery, nejdříve učit pohyb dítěte, pak přidat raketu, technika zjednodušeně z místa, a dál hned s pohybem, základ F/B/V/P/Č/S
  • Přechod mini/baby 7let – F/B jdou do dlouhých švihů, hra na celý dvorec, zdokonalování  techniky základních úderů + half/lift V, držení zůstávají, výrazný tren.PERCEPCE, reakce, rozhodování, přidáváme na horní rotaci a práci zápěstí, počátek nácviku prostorové orientace
  • Baby 8-9 let – pokračování předchozího, přidáváme nácvik techniky situační formou, variabilita bodu zásahu míče (v různé výšce), zdokonalení half/lift V, velmi výrazný nácvik prostorové orientace (přechod k síti, údery ze všech pozic na kurtu), úderová variabilita,  počátek tréninku délky úderu
  • Žáci 10-12 let – úderová technika se ve všech biomechanických principech shoduje s dospělou technikou, hráč zvládá všechny základní údery a směry, orientuje se ve dvorci, techniku trénuje již situačně, korekce „rozhozené“ techniky z turnajů, v konci
  • období se začne projevovat osobní styl – i ten ale musí korespondovat s biomech.zákonitostmi

 

Úskalí v tréninku dětí z hlediska techniky:

 • Obecně: často se trenéři více zaměřují na jednotlivosti v úderech samotných a opomínají trénink aspektů důležitějších:
  • percepce, koncentrace (ve všech jejích druzích), rozhodování
  • nejdůležitější  koordinační  schopnosti obecné i specifické (rytmus, rovnováha, timing, boční vzdálenost k míči, odhad letu míče)
  • nedůslednost v držení, zejména „narovnání“ techniky po častých sparingových trénincích či turnajových utkáních
  • přílišné lpění na neadekvátních detailech (příklad s cílenou výukou překroku levou nohou u 7 letého dítěte) – důležitější je nejdříve nechat průchod spontánní reakci hráče a pak event.reagovat
  • nesouvislý rozvoj úderů, F/B je základem a zbytek se opomíjí (důsledky se mnohdy projeví až později – většinou příliš pozdě na možnou plně efektivní nápravu)
  • statické učení úderů, po základním zvládnutí dané techniky (první fáze motorického učení) je třeba přejít k nácviku v pohybu (viz. Nitsch, Munzert, 1991)
 • Mini – extrémní západní držení na F, bez přehmatu na B, jakékoli držení, bez náznaku rotace v úderu, bez techniky v pohybu, celkově tech.nepoužitelná na celý kurt, nutnost koukat dál než na výsledky v mnitenisu, zavčasu ukončit nácvik mini
 • Baby -  hodně zápasových tréninků a technika se kazí – adaptace na podmínky (vysoko odskakující míče, rychlost od starších dětí, atd.), je třeba technickými krátkými tréninky techniku korigovat – držet v mezích
 • Žáci – stejně jako baby, adaptace na podmínky (tvrdé míče, až o 3 roky starší děti – veliké rozdíly vývojově i herně, začínají se projevovat eventuální nedostatky z tréninku v předcházejících kat.,špatná volba turnajů )
 • Ve všech kat.je častý problém – důraz na výsledky a s tím spojený pouze omezený trénink úderů od základní čáry bez dalších nutných složek tréninku (percepce, pohyb, prostorová orientace, koordinace obecná a specifická)
27.9.2017